Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży Advance Electronic

1./ Zakres stosowania

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy ”Advance Electronic” Krzysztof Greniuk, ul. Kaprysowa 5/57, 20-843 Lublin wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej po numerem 93048 wydaną przez Prezydenta Miasta Lublina , NIP: 712-194-83-16; Regon 432708902

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
pisemnie na adres: Advance Electronic - Krzysztof Greniuk, ul. Kaprysowa 5/57, 20-843 Lublin
adres poczty elektronicznej biuro@advanceelectronic.pl ;
telefonicznie pod numerem +48 515-141-783;

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.advanceelectronic.pl , w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2./ Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

- warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
- warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
- warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Za pośrednictwem formularza zamówienia.

Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30.

Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, obejmującego dane klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, wykorzystanie danych osobowych klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

- złożenie zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, obejmującego dane klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

- złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, obejmującego dane klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

- w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- opisu przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów
- dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
- sposobu kontaktu ze sprzedawcą,
- wybranej metody i terminu płatności,
- wybranego sposobu dostawy,
- danych kontaktowych klienta
- danych do faktury

W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie zapoznania się i akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia zamówienia (wraz z indywidualnym nr zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Następnie sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez klienta zamówienia, które stanowi oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

Klienci składający zamówienia w sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia zamówienia powinni:

- podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu i jego ilość,
- wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej sklepu,
- podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
- Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia podawana jest każdorazowo przez sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.

W przypadku klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła klientowi potwierdzenie warunków złożonego zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
- opisu przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
- sposobu kontaktu ze sprzedawcą,
- wybranej metody i terminu płatności,
- wybranego sposobu dostawy,
- czasu dostawy,
- danych kontaktowych Klienta,
- danych do faktury,
- regulaminu,
- pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

3./ Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia, klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy. dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

Przyjęto koszt dostawy 9 zł przedpłata, 19 zł koszt wysyłki za pobraniem pocztowym.

Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

4./ Ceny i metody płatności.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient może wybrać następujące metody płatności: - przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia); - gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy) - gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia); - płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia).

5./ Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zestawy zakupione jako zestawu do samodzielnego montażu mogą być zwrócone tylko jako nie zmontowane.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy:

Advance Electronic – Krzysztof Greniuk , ul. Kaprysowa 5/57 20-843 Lublin

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi koszt zwrotu towaru.

6./ Reklamacje dotyczące Towarów.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Advance Electronic Krzysztof Greniuk ul. Kaprysowa 5/57 20-843 Lublin biuro@eadvanceelectronic.pl Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany powyżej. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta. Sprzedawca zwraca klientowi koszty przesyłki. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Advance Electronic – Krzysztof Greniuk ul. Kaprysowa 5/57 20-843 Lublin, na adres poczty elektronicznej: biuro@advanceelectronic.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7./ Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Sonda
Jakich zestawów poszukujesz ?
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl